Visions. Mail Till. Education-Minister. Jan Björklund.

ATT STÄLLA KRAV PÅ SKOLAN ÄR ATT BRY SIG!

Svenska skolsystemet och Sveriges skolor är i enormt behov av förändring/utveckling.
Taket ligger för lågt.
Läroplanen stympar alltför många i nuvarande form och behöver bli betydligt mer flexibel redan från start.
En helhetssyn behövs, ja.
Nationellt skapar vi i nuläget en elitism/utslagning som behöver synliggöras tydligt utan att stoppa huvudet i sanden i endera rikning.
De som lyckas är inte de  som riskerar skapa  problem för samhället.
De tillhör gruppen individer som tillför och bidrar.
Det är gruppen elever som inte klarar skolans krav som de är utformat idag – som  riskerar  bli  en “belastning” för samhället.
I ett utanförskap.
Med  de sociala följder det innebär.
Som en konsekvens.
Av det som inte gavs förutsättningar för och i.
En utslagning som sker tidigt i grundskolan –  för ett stort antal elever.
Vi kan och bör inte medverka till att skapa ett samhälle byggt på the survival of the fittest.
Kvoten av barn med neuropsykitariska diagnoser ökar.
Kvoten av barn med olika kulturella/religösa/etniska bakgrunder ökar.
Vilka krav ställer detta? Vilka krav ställs i detta ?
Obalans tippar. Alltför hög ribba faller på eget grepp i kejsarens nya kläder.
Vi måste inse att vi har barn med olika behov och förmågor som kan tas tillvara på olika sätt.
Men som ofta släcks längs vägen i landet likriktning.
Kraven på kvalitetsredovisning kommunalt och nationellt – bidrar till en enorm stress och press – som tyvärr ofta drabbar de “undre” i det hiearkiska ledet – nämligen elever och föräldrar där skolpersonal ofta skuldbeläggar dessa för skolans problem/svårigheter att uppnå “målen” – om så är fallet.
I någon märklig prestige och att behålla ansiktet inför skolledning/kommun/stat.
Socialtjänst kopplas in.
I det förflyttas det grundläggande problemet och löser inte det som utgör grunden till problemet. En mängd faktorer spelar in.
Bristande specialpedagogisk kompetens.
Den allenarådande skolplanens krav och utforming i sig.
Det är inte lite krav som ställs på dagens elever. Eller lärare.
Obalans mellan krav och förmåga – leder till omotivation och stress som i sig ofta leder till beteendeproblem och brister i lärande.
Ömsesidigt.
Skolmiljön i sig. (Det KAN vara så att hemmiljö och hemundervisning för enskilda individer med stora perceptionssvårigheter och krav på oföränderlighet –  är att föredra och ger större möjligheter till utveckling och lärande – framför skolmiljön, ja.)
Fysiskt och psykiskt.
Bristande resurser.
Brist på hjälpmedel.
Etc etc.
I det sker en Katten På Råttan – Råttan på Repet – problematik i hela ledet. Stat/Kommun/Individ.
Face it. And Change it. For GoodNess Sake. I Rosen-badet.

Svar;
Jan Björklund tackar för dina synpunkter. Han har bett mig, som
medarbetare i den politiska staben att svara på ditt brev.

I den nya läroplanen har regeringen därför varit tydlig med att undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. De finns olika vägar
att nå kunskapsmålen för olika elever.  Här kan duktiga lärare som har höga förväntningar på sina elever göra verklig skillnad. För att uppfylla skolans
kompensatoriska uppdrag krävs aktiva lärare som förmår väcka elevernas
intresse. förmedla fakta och förklara. Om elever med neuropsykiatriska diagnoser har behov av särskilda stödåtgärder ska rektor se tilll att behovet utreds. Om utredningenvisar att eleven behöver särskilt stöd, ansvarar rektor för att åtgärdsprogram utarbetas. Av åtgärdsprogrammet ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas.
För elevens utveckling och lärande behövs en bred kartläggning för att varken ställa för höga eller för låga krav. De pedagogiska konsekvenserna kan man till
viss del kompensera genom att skapa förutsägbarhet och tydlighet i lärande-
situationerna. Det är därför viktigt att skapa en lärandemiljö som av eleven
upplevs som meningsfull, begriplig och hanterbar. För att lyckas med detta
kan skolorna få stöd av Skolpedagogiska skolmyndigheten. Stödet kan ges
i form av rådgivning, specialpedagogisk utredning, information och utbildning
av skolpersonal och föräldrar. Myndigheten arbetar också förebyggande genom
kommunsamverkan som är en dialog med förvaltningschefer och motsvarande
i syfte att få en bild av respektive kommuns struktur, kompetens och kompetensbehov. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten pågår ett antal
utvecklingsprojekt som syftar till att möta de behov som framkommit i kontakten med skolorna. Vidare information, råd och information om läromedel
kan du hitta på myndighetens webplats. http://www.spsm.se

Vänliga hälsningar
Lina Nordlund
Utbildningsdepartementet
lina.nordlund@education.ministry.se

My Reply.

Tack för Ert Svar.
.
We Can´t Solve A Problem By Using The Same Kind Of Thinking As When We Created It/A Einstein.
Nuvarande System Är Inte Förenligt Med Svensk Demokrati.

Det  Saknas Alternativ Och Val.
Autism Innebär För Att Kunna Erhålla En Diagnos – Begränsningar Inom Kommunikation, Social Interaktion, Föreställningsförmåga, Intressen.
De Är I Allra Högsta Grad.
Annorlunda.
I Kognition Och Perception.

Olika Barn Behöver Olika Lösningar.
Segregering Kan Leda Till Integrering på Sikt.
Krav På Integrering Riskerar Leda Till Segregering.
Då Möte Med En Oförstående Omgivning Och För Högt Ställda Krav Leder Till.
Isolering och (Sönder)Fall.
Av Individen.
Något Som Många Gånger Tolkas Fullständigt Felaktigt.
Av Berörda Parter Inom Skola Och Omsorg Och Socialtjänst.
Traditionell Pedagogik Fungerar Ej På Samtliga.

Kommunal Skolmiljö Fungerar Ej För Samtliga
Läroplanen Kräver Av Dessa Barn Att De Ska Ha Generella Kunskaper Och Förmågor.
Barn Med En IQ-Mellan 70 – 90 Och En Ojämmn Begåvningsprofil – Får Svårt Att Klara Grundskolans Krav Och Tillåts Ej Ha Sin Tillhörighet Inom Särskolan.
Lärandet Sker Utifrån Traditionell Pedagogik/Läromedel I Många Skolor och Kommuner.
I bristen På.

Vilket INTE Innebär Lärande Utifrån Egna Förutsättningar Och Behov  För Ett Stort Antal Elever.
Vi Är I Behov Av Utveckling.
Inte Avveckling.

Pedagoger, Rektorer, Skolområdeschefer, Beställarkansli, Kommun. Landsting, Riksdag Saknar Genomgående Gedigna  Kunskaper Inom Neuro-psykiatri och den speciella pedagogik detta kräver.
Skolan Är En Central Och Oerhört Viktig Instans I Samhället Och Utgör Grunden Till Den Vuxne Individen.
Utbildningsdepartementet Har En Oerhört Viktig Roll Och Uppgift  I Detta.
Som Ställer Krav På Helhetssyn Och Kunskap.
För Att Kunna Bereda En Trygg Plats Att Vistas På För Samtliga Svenska Medborgare.
Också De Med Funktionsnedsättning.

Värdefulla Resurser Som Inte Tas Tillvara Idag
P g a En Stelbent Och Oflexibel Läroplan/Skola/Miljö  – Som Inte Möjliggör Alternativ.
Den Maktlöse  Ska Ges Mer Kontroll I Sitt Liv – Inte Mindre.
All Makt Ligger Idag.
Nationellt Och Kommunalt.
Föräldrar Och Elever Är Idag Helt I Händerna Och Beroende Av Vilken Person
Som Sitter Som Rektor. Skolchef.
Och Rektor Kan Heller Inte – Avskedas.
Om Han/Hon – Inte Tillgodoser Behoven.
I Brist På Resurser.
Detta Skapar Gisslan.
Detta Skapar En Råttfälla.
Oacceptabelt, ja.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s